C

CAIN

Cain 的文章

Mixed By…Yella Tee & Chen Yinn

Mixed By…Yella Tee & Chen Yinn

台北新生厂牌 Chi-Ching Records 发起人 Yella Tee & Chen Yinn 分享他们对低保真的热爱、一些他们喜欢的音乐,以及近期最爱的网络 meme。